Kontakt

 

telefony:

tel. (22) 758 99 85
tel. (22) 798 31 86
kom. 504 171 497
kom. 504 171 469

Adres

 

Bystre 38
38-606 Bystre
 
www.startraining.pl
e-mail biuro@startraining.pl

StarTraining ma przyjemność przedstawić Państwu ofertę szkoleniową naszej firmy partnerskiej StarTraining Partner specjalizującej się we wdrażaniu systemów jakości w małych i średnich firmach medycznych, serwisowaniu tych systemów, opracowywaniem, wdrażaniem i monitorowaniem Standardów Obsługi Pacjenta/Klienta (SOK) oraz innych usługach o charakterze doradczym.

System Zarządzania Jakością dla gabinetu /pracowni RTG

Nasza oferta wychodzi naprzeciw wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia 2005 r., w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej. (Dz. U. Nr 194, poz. 1625)

Rozporządzenie to nakazuje wszystkim firmom medycznym, niezależnie od ich wielkości, od 01.01.2007, opracować i wprowadzić system zarządzania jakością gabinetu / pracowni rentgenowskiej. System ten musi obejmować swoim zakresem wszystkie aspekty funkcjonowania gabinetu / pracowni rentgenowskiej, począwszy od dopuszczenia urządzeń do stosowania, aż do wykonywania testów aparatury medycznej.

Firma StarTraining Partner, specjalizująca się min. we wdrażaniu systemów jakości (Akredytacja i System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000) w małych średnich firmach medycznych oferuje Państwu opracowanie i wdrożenie systemu jakości gabinetu / pracowni rentgenowskiej.

 

W ramach realizacji projektu wykonujemy następujące działania:

Sporządzenie ankiety klienta – określenie istotnych z punktu widzenia wdrożenia parametrów opisujących aktualny stan funkcjonowania gabinetu / pracowni –ankieta stanowi załącznik do oferty.

Tzw. Wywiad (rozmowa wstępna) z Kierownictwem

Audit zerowy (przegląd) gabinetu / pracowni rtg pod kątem spełnienia wymagań prawnych i zapoznania się z zasadami wykonywania badań diagnostycznych

Opracowanie dokumentacji systemowej w postaci:

- Polityki jakości

- Celów jakości w odniesieniu do gabinetu / pracowni

- Księgi jakości

- Procedury nadzoru nad dokumentacją

- Procedury nadzoru nad zapisami

- Procedury klinicznych auditów

- Procedury nadzoru nad usługą niezgodną

- Procedury działań korygujących

- Procedury działań zapobiegawczych

- Procedury wykonywania badań rtg

- Procedury wykonywania testów aparatury

- Instrukcji ochrony radiologicznej

- Programu postępowania awaryjnego

- Planu szkoleń

Szkolenie w zakresie stosowania dokumentacji

Szkolenie w zakresie wykonywania testów aparatury rentgenowskiej i sporządzania zapisów z testów, połączone z demonstracją sposobu wykonania testów

 

Aktualizacja systemu przez 12 miesięcy (aktualizacja wykazu aktów prawnych, zmiany dokumentacji, itd.)

 

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt telefoniczny z naszą firmą.

Systemy zarządzania jakością

są jedną z najważniejszych metod, podnoszenia przez każdą firmę standardów świadczonych usług. Z tego względu przedstawicielom firm, które zamierzają rozpocząć „przygodę” z jakością, jak i tym, które już mają zrealizowane wdrożenia i związane z tym doświadczenia, oferujemy szkolenia:

Podstawy Systemów Jakości (Akredytacja, ISO 9001:2000)

Doskonalenie Systemów Jakości (Akredytacja, ISO 9001:2000)

 

Poniżej przedstawiamy programy szkoleń, mając nadzieję, że spotkają się one z Państwa zainteresowaniem:

 

Podstawy Systemów Jakości (ISO 9001:2000, Akredytacja) - 1 dzień

Celem szkolenia jest przedstawienie najistotniejszych systemów jakościowych funkcjonujących w ochronie zdrowia z pozycji osoby wdrażającej systemy i zarządzającej jakością.

Program szkoleniowy przygotowany jest specjalnie dla kadry kierowniczej, pełnomocników ds. jakości, kandydatów na pełnomocnika oraz osób odpowiedzialnych za wdrażanie i nadzorowanie systemów jakości.

Dzięki zdobytej wiedzy uczestnicy będą mieli możliwość świadomego wyboru optymalnej ścieżki podnoszenia jakości w swojej firmie i uniknięcia najczęściej popełnianych przy wdrożeniu błędów. Uczestnicy dowiedzą się również jak przebiega proces certyfikacji i akredytacji.

Program szkolenia

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

 

Doskonalenie Systemów Jakości (Akredytacja, ISO 9001:2000) - 2 dni

Celem szkolenia jest przedstawienie przykładów spełniania standardów akredytacyjnych i wymogów normy ISO 9001:2000 oraz stworzenie forum dyskusyjnego praktyków w zakresie jakości.

Szkolenie zostało przygotowane specjalnie dla pełnomocników ds. jakości, pracowników działalności jakości, pielęgniarek epidemiologicznych i innych osób realizujących, na co dzień w swoich firmach zadania związane z podnoszeniem jakości świadczeń.

Program szkolenia został ustalony na podstawie zgłaszanych tematów przez uczestników naszych spotkań. Szkolenia mają charakter cykliczny - planujemy kontynuację tematyki zapoczątkowanej w trakcie bieżącego szkolenia.

Dzięki temu uczestnicy otrzymają odpowiedzi na zadane przed szkoleniem pytania dotyczące trudności w ich firmach, skorzystają z konsultacji praktyków oraz przekonają się jak ich problemy rozwiązują inni.

 

Program szkolenia

 

Uwaga:

Bardzo Państwa prosimy o wypełnienie i przesłanie wraz z formularzem uczestnictwa załączonej ankiety. Dzięki Państwa informacjom będziemy w stanie przygotować program szkolenia oraz omawiane zagadnienia w sposób maksymalnie odpowiadający Państwa oczekiwaniom i potrzebom. Z góry serdecznie dziękujemy za odpowiedzi na pytania ankiety.

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu

Ankieta

 

Standardy Obsługi Klienta/Pacjenta (SOK) są zestawem reguł (modeli) zachowań, które mają za zadanie konsekwentne i świadome budowanie jak najlepszych odczuć Klientów w kontakcie z Państwa firmą, dzięki ujednoliceniu działań personelu świadczącego obsługę. Standardy Obsługi Klienta pozwalają unormować i uporządkować całokształt relacji, w które wchodzą pracownicy względem siebie (tzw. Klienci wewnętrzni) i co najważniejsze podczas relacji związanych z obsługą Pacjentów (tzw. Klienci zewnętrzni).W myśl idei SOK Pacjent podczas kontaktów z placówką medyczną jest traktowany także, jako klient, który oczekuje realizacji usługi na najwyższym poziomie w aspekcie medycznym, ale także z punktu widzenia innych ważnych dla niego potrzeb. Należą do nich min.: potrzeba empatii i zrozumienia, troski, zainteresowania, poszanowania i szacunku, rzetelnej informacji, kompetencji oraz wiele innych, nie mniej istotnych elementów relacji.

 

Konsekwencją funkcjonowania i stosowania SOK jest gwarancja powtarzalności wysokiego poziomu obsługi na każdym etapie jej realizacji. Dzięki temu możemy zbudować profesjonalny wizerunek firmy, zapewnić szybkie i "bezproblemowe" wdrożenie nowego pracownika oraz umożliwić sprawne "poruszanie się” w codziennych sytuacjach. Jest niezbędnym narzędziem służącym budowaniu wizerunku firmy „na zewnątrz”, jak i „wewnątrz”, czyli szeroko rozumianej kultury organizacyjnej. Staje się bardzo szybko przejrzystym i opartym na konkretnych kryteriach narzędziem oceny okresowej każdego pracownika, dając wyraźny punkt odniesienia i pozwalając „śledzić” stosowanie zapisów SOK długofalowo, a tym samy dawać informację zwrotną zarówno dla menedżera zarządzającego zespołem, jak i samego pracownika.

 

Dzięki opracowanym przez naszą firmę metodyce oraz narzędziom do weryfikacji stosowania SOK w praktyce codziennych kontaktów z Klientami jesteśmy w stanie zagwarantować funkcjonowanie wdrożonego systemu na niezmiennie wysokim poziomie. Kontrolę można sprawować dwutorowo: z jednej strony poprzez działania wewnętrzne wykonywane przez wyznaczonych pracowników firmy (obserwacja i ankietowanie stosowania zapisów SOK) oraz zewnętrzne (badania tzw. Tajemniczy Klient, obserwacje oficjalne przez wyspecjalizowanych konsultantów naszej firmy) wykonywane przez naszą firmę. Szczegółowy opis proponowanych przez naszą firmę działań weryfikacyjnych znajdują się w załączniku „Harmonogram realizacji projektu SOK”. Połączenie weryfikacji wewnętrznej z zewnętrzną pozwala na uzyskanie w pełni obiektywnego i przez to miarodajnego obrazu rzeczywistego funkcjonowania SOK w firmie.

 

Każda weryfikacja stosowania SOK jest ilustrowana szczegółowym raportem, który indywidualnie ocenia procent stosowania standardów przez pracownika oraz poszczególne grupy zawodowe. Informacje w ten sposób uzyskiwane stają się podstawą do indywidualnej oceny pracowników oraz podejmowania działań korygujących wobec całego personelu.

 

Warto zaznaczyć, że opracowanie i wdrożenie SOK jest procesem wieloetapowym, opartym od początku na ścisłej współpracy konsultantów firmy Star-Training Partner z powołanym w tym celu zespołem roboczym (konsultacyjnym) Zleceniodawcy, w celu wypracowania treści standardów odpowiadającym jego specyfice działania i indywidualnym uwarunkowaniom wewnętrznym.